ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับข้อมูลผู้มาติดต่อ

โดย บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)


บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “บุคคลทั่วไป”) และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือติดต่ออย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคลากรของบริษัท 


“ผู้มาติดต่อ” หมายถึง บุคคลที่เข้ามาติดต่อ หรือขอเข้าอาคาร หรือขอเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


1. เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ รวมถึงการตอบคำถามที่ผู้ติดต่อสอบถามได้ถามมา

2. ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อเรา หรือแจ้งคำขอต่าง ๆ เช่น ขอรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา รวมถึงการพิจารณาดำเนินการตามคำขอ การติดต่อส่งข้อมูล การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดเก็บเป็นบันทึกเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร

 


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

1. ชื่อและนามสกุล

2. อีเมล์

3. เบอร์ติดต่อ


ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

       ​บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)  ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)  และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1 ภายในบริษัท 

         ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

2 ภายนอกบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับองค์กรภายนอก ดังนี้

2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น  รัฐบาล ศาล กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย

2.2 องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้กับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อสอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของท่าน 


สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิ ดังนี้

1. สิทธิ ได้รับการแจ้ง ให้ทราบ (Right to be informed)(มาตรา 23)

2. สิทธิขอให้ ลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to erasure / Right to be forgotten ) (มาตรา 33)

3. สิทธิในการ เพิกถอน ความยินยอม (Right to Withdraw Consent)(มาตรา 19)

4. สิทธิ ขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Access)(มาตรา 30)

5. สิทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)(มาตรา 34)

6. สิทธิในการได้รับและ โอนถ่ายข้อมูล (Right to Data Portability)(มาตรา 28,31)

7. สิทธิในการขอ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Rectification)(มาตรา 35)

8. สิทธิ คัดค้าน การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)(มาตรา 32)

9. สิทธิ ร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Complain) (มาตรา 73)


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน). มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน).

      นอกจากนี้ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน). ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และสร้างความตระหนักให้ทราบโดยทั่วกันทั้งองค์กร พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาที่เหมาะสม


ความเสี่ยง

       บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) . มีความตระหนักต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) . ได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่ควบคุมได้


การปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

      บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน). อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) โดยการระบุวันที่กำกับไว้ที่ประกา จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ 

      ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด


การติดต่อสอบถามและการร้องเรียน

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน)  ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้


รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล


ชื่อ: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) 


สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 


ช่องทางการติดต่อ:  +66-2-717-2898  


อีเมล: [email protected] 


เว็บไซต์: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)


ชื่อ: DPO 


สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 


ช่องทางการติดต่อ: +66-2-717-2898


อีเมล: [email protected] 
Power By Reddot digital co.,ltd.